Kirjaesittely: Tunne lukkosi – vapaudu tunteiden vallasta

Tämä teos ei ole suoranaisesti opas vanhemmuuteen, mutta päätin kirjoittaa siitä silti esittelyn tälle sivustolle, koska teoksessa esitellään erään humanistisen psykologisen koulukunnan – skeematerapian – kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuvia olennaisia väittämiä vanhemmuudesta ja vanhempien toiminnan vaikutuksesta ihmisen psyykeen ja myöhempään elämään. Jatka lukemista “Kirjaesittely: Tunne lukkosi – vapaudu tunteiden vallasta”

Kirjaesittely: Kuningasvuosi – Leikin kulta-aika

Kuningasvuosi on vuonna 2009 ilmestynyt artikkelikokoelma, joka on koottu puheenvuoroksi lapsuuden ja erityisesti leikin merkityksestä osana keskustelua, jota ilmestymisen aikoihin käytiin muun muassa koulun aloittamisiästä ja esikoulusta. Erityistarkastelussa onkin esikouluvuosi-viimeinen vapaan leikin vuosi ennen koulun aloittamista. Artikkelien kirjoittajana on varhaiskasvattajia, opettajia, kasvatustieteilijöitä, lääkäreitä ja aivotutkijoita, tunnetuimpana nimenä lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Näkökulmina valaistaan muun muassa tuoreinta aivotutkimusta lapsen aivojen kehityksestä, ruohonjuuri tason kokemuksia päiväkotiopettajilta ja koulukypsyystutkimuksia tekevältä lääkäriltä ja kansainvälisten kokemusten ja oppimistulosten vertailua eri maista ja eri koulualoittamisiästä. Artikkelien tieteellisyyden aste vaihtelee: osa on enemmän filosofista pohdiskelua arkikokemusten pohjalta ja osa taas tieteellisten tutkimusten referointia, joten lähdekriittinen kannattaa lukijan olla.

Jatka lukemista “Kirjaesittely: Kuningasvuosi – Leikin kulta-aika”

Kirjaesittely: Varo varo varo! Irti ylisuojelevasta kasvatuksesta

Turvallisuusajattelun läpäisemässä kulttuurissamme vanhempien keskeiseksi tehtäväksi on noussut huolehtia lastemme turvallisuudesta varoittelemalla heitä, huolehtimalla heidän käyttävän monenlaisia turvavälineitä ja jatkuvasti kieltämällä heitä tekemästä haluamiaan asioita. Tämä on vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville raskasta, lapsille lannistavaa ja tuotevalmistajille ja -markkinoijille unelmabisnes.

Jatka lukemista “Kirjaesittely: Varo varo varo! Irti ylisuojelevasta kasvatuksesta”

Kirjaesittely: Kuuntele lastasi

Kuuntele lastasi on italialaisen psykoterapeutti Piero Ferruccin hyvin henkilökohtaisen arjen tarkkailun ja filosofisen pohdiskelun tulos, jonka pohjimmainen viesti on: vanhempi, pysähdy tarkkailemaan lastasi ja oppimaan häneltä asennetta elämää, maailmaa ja ihmisiä kohtaan ja anna lasten tuoda elämääsi uutta sisältöä ja pontta henkilökohtaiseen kehitykseesi.

Jatka lukemista “Kirjaesittely: Kuuntele lastasi”

Kirjaesittely: Kiukkukirja – aggressiokasvattajan käsikirja vauvasta kouluikään

Suositeltavaa luettavaa! Teos jakantuu kolmeen osaan: ensimmäisissä luvuissa käydään läpi perusasioita siitä, mitä aggressio on ja miten se eroaa aggressiivisesta käytöksestä, viidennessä luvussa kuvataan lapsen kehityshaasteita eri iässä aggression ja sen myötä mahdollistuvan itsenäistymiskehityksen näkökulmasta ja kuudennessa tulee monipuolinen paketti erilaisia vinkkejä kiukkuisen arjen helpottamiseen. Kirja sisältää myös lukuvinkkiluettelon, jossa on myös lastenkirjoja, joiden kautta kiukkuaihetta voi nostaa rakenta vaan keskusteluun lapsen kanssa silloin, kun lapsi on rauhallinen ja vastaanottavainen.
Jatka lukemista “Kirjaesittely: Kiukkukirja – aggressiokasvattajan käsikirja vauvasta kouluikään”

Kirjaesittely: Temperamentti – ihmisen yksilöllisyys

Liisa Keltikangas-Järvinen on tunnettu suomalainen psykologi ja kokeellisen persoonallisuustutkimuksen uranuurtaja, joka tunnetaan erityisesti temperamentin tutkimuksista. Hänen kirjansa “Temperamentti – ihmisen yksilöllisyys” selittää mikä temperamentti on ja mikä sen merkitys on etenkin lapsuudessa. Kirjan avulla vanhempien on mahdollista tunnistaa lapsen yksilölliset rakenteet ja hyväksyä ne. Jatka lukemista “Kirjaesittely: Temperamentti – ihmisen yksilöllisyys”

Kirjaesittely: Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus

Rosenberg kuvaa kirjassaan vuorovaikutusmallin, jonka avulla ristiriitatilanteissa pystytään säilyttämään lämmin empaattinen yhteys osapuolten välillä, eikä ajauduta tuomitsemiseen tai syyttelyyn. Ennen kuin aloitan varsinaisen kirjaesittelyn, pohdin, miten kuvattu vuorovaikutusmalli suhtautuu vanhempi-lapsi -suhteeseen. Jatka lukemista “Kirjaesittely: Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus”

Kirjaesittely: Toimiva perhe

Tämä kirjoitus on tiivistelmä laajemmasta kirjaesittelystä, jonka voi ladata tästä.

Toimiva perhe -kirjan aiempi painos on nimeltään Viisaat vanhemmat. Kirjassaan Gordon kuvaa sitä, miten moni ihminen lapsen saatuaan ottaa harteilleen ”vanhemman rooliin”, he alkavat käyttäytyä tietyllä tavalla, siten kuin uskovat kunnon vanhemman käyttäytyvän. Heidän pitää mielestään olla aina johdonmukaisia, olla loputtoman hyväksyviä ja suvaitsevaisia, sivuuttaa henkilökohtaiset tarpeensa ja uhrautua lastensa vuoksi. Oman inhimillisyytensä unohtaminen on kuitenkin ensimmäinen paha virhe, sillä lapset osaavat arvostaa aitoutta ja inhimillisyyttä. Ei tarvitse olla johdonmukainen ollakseen toimiva vanhempi. On ehdottoman tärkeää että opit tuntemaan mitä todella tunnet. Jatka lukemista “Kirjaesittely: Toimiva perhe”

Kirjaesittely: Viisas lapsesi

Jesper Juul kuvaa perinteistä kasvatusajattelua virheellisenä, koska siinä lapsi nähdään jonkinlaisena potentiaalisena puoli-ihmisenä, johon aikuisen tulee vaikuttaa ja vasta tiettyyn ikään päästessään häntä voitaisiin pitää tasa-arvoisena. Erilaisilla ”kasvatusmenetelmillä” on erilaisia ideologisia sisältöjä, mutta emme ole kyseenalaistaneet itse lähtökohtaa. Perinteisessä ajattelumallissa rankaiseminen koetaan hyväksi ja oikeutetuksi, koska ”se tehoaa”.  Lyhytaikaisten näennäisvaikutusten sijaan tulisi kuitenkin ottaa huomioon tekojen pitkäaikaisvaikutukset: ei riitä, että jokin ”tehoaa”, on mietittävä miksi se tehoaa, miten se tehoaa. Jatka lukemista “Kirjaesittely: Viisas lapsesi”

Kirjaesittely: Unconditional parenting

Kirjan ydinviestin voisi tiivistää näin: Lapsen ei tarvitse ansaita rakkauttamme! Alfie Kohn käy kirjassaan systemaattisesti läpi perinteisen kasvatuskulttuurimme keinot – rangaistukset, palkitsemisen, uhkailun, kiristyksen, lahjonnan – ja kritisoi niitä sekä tieteelliseen tutkimukseen että arkikokemuksiin pohjaten. Hän nimittää yleistä lasten kasvatustapaamme ehdollisen rakkauden antamiseksi – lapselle viestitetään tiedostamattakin, että hän kelpaa ja ansaitsee rakkautemme vain, jos käyttäytyy haluamallamme tavalla. Kirjansa loppupuoliskossa Kohn tarjoaa tilalle lempeämpiä keinoja, jotka toivottavasti välittävät lapselle viestin, että häntä rakastetaan ehdoitta. Näiden keinojen ytimessä on lapsen kanssa keskusteleminen – hänen kuunteleminen, ymmärtäminen, kunnioittaminen ja hänen mielipiteensä huomioon ottaminen. Jatka lukemista “Kirjaesittely: Unconditional parenting”

Page 2 of 3
1 2 3