Tukea vanhemmuuteen

Kiintymysvanhemmuudella tarkoitetaan vauvojen ja lasten hoitofilosofiaa, jossa keskiössä on lapsen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen lajityypillisellä tavalla. Yhdistys haluaa jakaa tietoa vauvan- ja lapsenhoitotavoista, joilla pystytään tukemaan kiintymyssuhteen muodostumista sekä lisäämään lapsen ja sitä kautta koko perheen hyvinvointia. Näitä ovat esimerkiksi perhepedissä nukkuminen, pitkä imetys ja kiinteisiin siirtyminen sormiruokaillen, ihokontaktissa oleilu mm. kantovälineiden avulla sekä vessahädästä viestiminen jossa apuna on kestovaipat.

Kiintymysvanhemmuudessa on kuitenkin ennen kaikkea kyse perusasenteesta lasta kohtaan, ei vain ulospäin näkyvistä toimintatavoista; se on lapsen tunteiden ja ajatusten kunnioittamista, hänen tarpeisiinsa vastaamista ja pyrkimystä ymmärtää lasta kokonaisvaltaisesti. Perusoletuksena on, että lapset ovat synnynnäisesti sosiaalisia ja halukkaita yhteistyöhön, ja tarkoitusperiltään pohjimmiltaan hyviä.

Kiintymysvanhemmuusperheet ry tarjoaa avaimia eri tilanteisiin lasten kanssa toimimiseen rakentavasti ja kiintymyssuhdetta kunnioittaen, arkea auttaen ja vertaistukea jakaen. Alasivuilla on tietoartikkeleita sekä kirjavinkkauksia aihepiiri kerrallaan:  Synnytys, Vauvan kanssa ja Lapsen kasvaessa.

Voit myös tutustua suoraan kirjaesittyjä -osioon, jossa osan suositeltujen kirjojen sisältöä on avattu hieman, sekä UKK -sivuun, jossa on listattu keskeisimpiä kiintymysvanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä vastauksineen.

 

 Kiintymyssuhde on lapsen ja hänen huoltajansa (yleensä äidin) välinen tunnesuhde, joka syntyy lapsen ja aikuisen välisestä vuorovaikutuksesta. Lapsi muodostaa ensimmäisen suhteensa häntä ensisijaisesti hoitavaan henkilöön. Kun lapsen tarpeet huomataan ja niihin reagoidaan oikein ja nopeasti, vauva oppii luottamaan aikuiseen ja hänelle syntyy turvallinen olo.Lapsuudessa luodut kiintymyssuhteet vaikuttavat merkittävästi lapsen persoonallisuuden kehitykseen, itsetuntoon, minäkuvaan ja siihen, miten hän aikuisena luottaa muihin ihmisiin. Turvallinen kiintymyssuhde, jossa lapsen tarpeet on huomioitu, ja lapsen ja vanhemman välinen suhde on toimiva. Lapsi luottaa siihen, että vanhempi on saatavilla jos lapsi tarvitsee tätä. Turvallisesti kiintynyt lapsi on aikuisena tasapainoinen, avoin ja luottavainen ja hän luo onnistuneita ihmissuhteita.

Wikipedia – Kiintymyssuhde